Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot onze diensten, producten en werkzaamheden.

Artikel 1. Definities

 1. Fellicht is gevestigd te Oosterhout (Gelderland) en ingeschreven bij Kamer van koophandel onder nummer 09179634.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fellicht een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Fellicht een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de werkzaamheden of producten die door Fellicht wordt geleverd.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fellicht en de Opdrachtgever krachtens welke Fellicht de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: www.fellicht.nl.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Voorwaarden gelden voor iedere Dienst, Offerte of Overeenkomst tussen Fellicht en de Opdrachtgever tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fellicht, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Fellicht zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Fellicht, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Fellicht het recht de prijs hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn ten alle tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fellicht alleen bindend indien en voor zover deze door Fellicht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door de Opdrachtgever wordt ontvangen door Fellicht.

Artikel 4. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Fellicht zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestellingen, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de Opdrachtgever.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Fellicht dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Fellicht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fellicht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig om Fellicht worden verstrekt.
 5. Het is Fellicht niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Fellicht noodzakelijk achter voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 6. Fellicht is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Fellicht in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Fellicht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Verplichting van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Fellicht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fellicht worden verstrekt.
 2. Indien de Opdrachtgever programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Fellicht ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Fellicht voorgeschreven specificaties. Fellicht is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Fellicht.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Fellicht onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De Opdrachtgever dient zicht te onthouden van gedragingen welke het voor Fellicht onmogelijk maakt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 5. Indien Fellicht of door Fellicht ingeschakelde derden in het kader van de Dienst werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Fellicht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Indien de Opdrachtgever niet aan haar verplichting heeft voldaan verwoord in dit Artikel, heeft Fellicht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Fellicht en de Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fellicht zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fellicht de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Fellicht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Fellicht voor directe schade geleden door de Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Fellicht van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Fellicht, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die de Opdrachtgever onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 1.000,- (exclusief BTW).
 2. De totale aansprakelijkheid van Fellicht voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR. 1.250.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van Fellicht voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in Artikel 7 lid 1 en Artikel 7 lid 2 genoemde gevallen rust op Fellicht geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 7 lid 1 en Artikel 7 lid 2 genoemde maximumbedragen komen echter tot vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Fellicht.
 5. De aansprakelijkheid van Fellicht wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slecht indien de Opdrachtgever Fellicht onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fellicht ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fellicht in staat is adequaat te reageren.
 6. Fellicht is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fellicht meldt.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Fellicht voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fellicht geleverde zaken, materialen of resultaten.
 9. De aansprakelijkheid van Fellicht is beperkt tot 30 dagen na levering van de aangeboden Dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

Artikel 8. Oplevering

 1. De door Fellicht opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen.
 2. In een geval dat enig door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van (op)levering overschreven wordt, kan daarvan aan Fellicht slecht een verwijt worden gemaakt voor zover dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
 3. In het geval dat een met de wederpartij overeengekomen (op)levertermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Fellicht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in Artikel 9 van deze Voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 9. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Fellicht is onder andere sprake indien Fellicht verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Fellicht als in het bedrijf van de Opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Fellicht ten gevolge waarvan Fellicht haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van Fellicht langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Voor zover Fellicht ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze al kunnen nakomen, is Fellicht gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze facturen te voldoen als ware een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Fellicht verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Fellicht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Fellicht.
 2. Fellicht behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Fellicht is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 4. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Fellicht de vrijheid om het product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 11. Conceptontwerp en eenmalige herziening

 1. Indien de levering een ontwerp bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de Opdrachtgever. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 12. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Fellicht is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. Fellicht zal de Opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. De Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Artikel 12 lid 4 en 5 maken een uitzondering op het recht van de Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien Fellicht de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Fellicht gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door de Opdrachtgever, door te voeren.
 4. Fellicht is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
 5. Fellicht is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:
  * Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
  * Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s);
  * Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Fellicht rustende verplichting ingevolge de wat.
 6. Fellicht kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en stroom per maand, die de Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Fellicht bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen, conform de bedragen, zoals vermeld in de offerte dan wel prijslijst van Fellicht. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Dataverkeer en stroom zijn niet overdraagbaar naar een volgende maand.
 7. Indien Fellicht door oorzaak van de Opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Fellicht gerechtigd deze bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder oorzaken van de Opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid en tevens veroorzaakte doublures.

Artikel 13. Klachten en verjaring

 1. Klachten behoren binnen 14 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de Opdrachtgever schriftelijk bij Fellicht te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht de Opdrachtgever de Overeenkomst onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Ingebruikneming van afgenomen goederen en diensten geldt in alle gevallen als acceptatie.
 2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de Opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan de Dienst hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Fellicht geschiedt en in noodgevallen waarin de wederpartij zich vooraf onmogelijk met Fellicht heeft kunnen verstaan, docht niettemin Fellicht terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Fellicht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen dan wel een vervangende Dienst leveren, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuwe Dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fellicht slecht aansprakelijk zijn binnen de grenzen van 7 van deze Voorwaarden.
 5. Alle aanspraken jegens Fellicht die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Fellicht zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Fellicht behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Fellicht zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
 2. Indien de wederpartij de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de Opdrachtgever.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Op elke Overeenkomst tussen Fellicht en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Fellicht
Parkweg 41
6678AW, Oosterhout

E-mail: info@fellicht.nl
Internet: www.fellicht.nl

 

Fellicht

Met meer dan 18 jaar ervaring in huis ontwikkelt Fellicht maatwerk websites en (mobiele) applicaties voor het MKB.
Voor het onderhouden, verbeteren en support van bestaande ict projecten levert Fellicht gerichte oplossingen. Neem contact op voor vrijblijvende informatie.

© 2016 Fellicht.nl | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Contact

Lees meer over: Website met CMS | Software koppelingen | Maatwerk programma's

Bedrijfsgegevens

Fellicht
Parkweg 41
6678AW, Oosterhout (Gelderland)
T: +316 13 45 75 64
E: ...
KvK: 09179634 (te Nijmegen)
IBAN: NL77 RABO 0101 1254 37 ten name van Fellicht